"ราชกิจจาฯ" ประกาศวัน "เลือกตั้ง อบต." ทั้ง สมาชิกสภา-นายก อบต. 28 พ.ย.64

"ราชกิจจาฯ" ประกาศวัน "เลือกตั้ง อบต." ทั้ง สมาชิกสภา-นายก อบต. 28 พ.ย.64

นับถอยหลัง 60 วัน "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวัน "เลือกตั้ง อบต." ลงคะแนนสมาชิกสภา-นายก อบต.เป็นทางการ 28 พ.ย.นี้

วันที่ 1 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดคู่มือ ปชช.ต้องรู้ ไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ 

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คยอด "อบต." ทั่วประเทศ เตรียมพร้อม "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.นี้

"ราชกิจจาฯ" ประกาศวัน "เลือกตั้ง อบต." ทั้ง สมาชิกสภา-นายก อบต. 28 พ.ย.64