เช็ค 9 ข้อปฏิบัติ "คลายล็อก" เจ้าของ "ตลาดสด-ตลาดนัด"

เช็ค 9 ข้อปฏิบัติ "คลายล็อก" เจ้าของ "ตลาดสด-ตลาดนัด"

เปิดข้อปฏิบัติหลัง "คลายล็อก" 1 ต.ค. กำหนดคู่มือป้องกัน "โควิด" เจ้าของ "ตลาดสด-ตลาดนัด" เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค เช็คที่นี่!

ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 43 เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" โดยประกาศมาตรการผ่อนปรนการเปิดกิจการกิจกรรมในกรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในประกาศ กทม.ฉบับที่ 43 ได้กำหนดคำสั่งแนบท้ายมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท เพื่อปฏิบัติตามประกาศ กทม.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คข้อปฏิบัติ กทม.ฉบับเต็ม! คลายล็อกกิจการ-กิจกรรมในกรุงเทพฯ เริ่มวันนี้

"กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวมมาตรการแนวปฏิบัติป้องกัน "โควิด" กิจการตลาดสด หรือตลาดนัด เฉพาะการจำหน่าย สินค้าอุปโภคหรือบริโภค ให้เปิดดำเนินการได้ ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

1.เจ้าของ ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาด เช่น การระบายอากาศภายในตลาดให้เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกลิ่นเหม็นอับความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาด

2.เจ้าของ ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง

3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

4.ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ค้า และลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

5.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 43 คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม ในกรุงเทพฯ เริ่ม 1 ต.ค.นี้

6.ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

7.ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

8.ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ค้าและลูกจ้าง ตามขีดความสามารถ

9.เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น หมอชนะ ไทยชนะ มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนในบางพื้นที่ก็ได้