“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 10.20 น.นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่ 

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางหลวงโดด อำเภอหักไห่ จำนวน 5 ครอบครัว และพื้นที่ตำบลกุฎี อำเภอบางบาล จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 209 ตำบล สืบเนื่องจากในห่วงวันที่ 1-10 กันยายน 2564 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน โกนเซิน และในวันที่ 24 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของแม่เจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้น 2,749 ลูบาศก์เมตรต่อวินาที

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

ประกอบกับมีแม่น้ำถึง 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่าน และมีคลองธรรมชาติอีก 437 คลอง อยู่ในพื้นที่ และในบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำในฤดูน้ำหลาก จึงทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง คลองบางบาล ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำชลประทานถูกน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง 

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา “ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน สถานที่ราชการ ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 6 อำเภอ 72 ตำบล 445 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 15,686 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายบ้างแล้ว เหลือในบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำยังคงถูกน้ำท่วม