สอศ.นำ "ทีมอาชีวะอาสา" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สอศ.นำ "ทีมอาชีวะอาสา" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รมว.ศธ. ห่วงสถานศึกษา ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มอบอาชีวะนำทีม Fix it จิตอาสาช่วยชุมชน พร้อมจัดเตรียมความพร้อมศูนย์ Fix it Center

ผลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยใน 26 จังหวัด รวม 84 อำเภอ 219 ตำบล 908 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,753 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี นั้น

น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเป็นห่วงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาทั่วประเทศวางแผนป้องกันภัยจากน้ำท่วม เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และหากเกิดอุทกภัยขึ้นแล้วให้สถานศึกษาได้รายงานความเสียหายมายังต้นสังกัด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ และช่วยเหลือสถานศึกษาต่อไป 

 

  • อาชีวะ Fix it Center ช่วยเหลือน้ำท่วม

หลังจากน้ำลดแล้วมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it Center ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังภาวะน้ำลด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ จากสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ได้นำวิชาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพออกให้บริการและประชาชน ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่าง ๆ สถานศึกษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ครู เป็นสำคัญและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ด้วย และทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยต่อไปด้วย

 

  • วางแผนเตรียมการช่วยเหลือ 2 กรอบ

ด้านนายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความเป็นห่วงต่อสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นั้น  โดยขณะนี้ สอศ. ได้ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ประสบภัย ได้สำรวจความเสียหายและรายงานแจ้งให้ สอศ. พร้อมทั้งให้สถานศึกษาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้จัดเตรียมความพร้อมศูนย์ Fix it Center จิตอาสา

วางแผนเตรียมให้ความช่วยเหลือไว้ 2 กรอบ ได้แก่ กรอบที่ 1ในสถานการณ์เผชิญเหตุอุทกภัย  โดยศูนย์ Fix it Center จิตอาสา จะให้บริการด้านการขนย้ายสิ่งของ การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมถึง และการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารกล่องน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  โดยในกรอบที่ 2 ศูนย์ Fix it Center จิตอาสาจะดำเนินการให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งของภายในบ้าน  ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ