ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ชูผลสำเร็จเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ชูผลสำเร็จเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ชูผลสำเร็จเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่วางระบบการผลิตและบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกันและลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย 


กลุ่มนาแปลงใหญ่พื้นที่อำเภอกุดจับ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนั้น จะส่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และกระจายให้กับพี่น้องในชุมชนตามความต้องการของเกษตรกร ถือว่าเป็นการยกระดับมูลค่า ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ชูผลสำเร็จเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาได้ ทั้งในด้านการผลิตและการจำหน่าย รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ชูผลสำเร็จเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่โดดเด่นในการทำรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ข้าว ก็มีพื้นที่อำเภอกุด จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประเภทเมล็ดพันธุ์ข้าว  เป็นการผลิตข้าวแบบครบวงจรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยกลุ่มแปลงใหญ่ในเขตอำเภอกุดจับ จะเป็นกลุ่มที่ทำนาแบบประณีต โดยจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วก็เครื่องปักดำมาใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะทำให้ควบคุมเรื่องของพันธุ์ปน หรือโรคแมลงได้ง่ายก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานไปได้ ซึ่งปัจจุบันหายากครับค่าแรงงานสูงก็จะทำให้ลดต้นทุนในด้านของค่าแรงงานได้ด้วยครับ

นายสมพูล บุญเทา ประธานแปลงใหญ่พื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่พื้นที่อำเภอกุดจับมีการดำเนินการจัดการในกลุ่มแปลง คือ เริ่มจากผลิตเมล็ดพันธุ์ดูแลตรวจสอบคุณภาพแปลง ตัดพันธ์ปน ตามหลักการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีทุกขั้นตอน และทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องหยอด รถดำ ในรูปแบบยืมใช้ภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่ง ลดต้นทุนต่อไร่ได้ประมาณ 200-300 ร้อยบาท คิดเป็นตัน ลดได้ตันละประมาณ 1,000-2,000 บาท ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก่อนจากเดิมผลิตข้าวแล้วจำหน่ายต่างคนต่างจำหน่ายราคาข้าวตกต่ำ พอเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่คือข้าวมีราคา มีคุณภาพ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นตามไปด้วย 


นายชัชวาลย์   ท้าวมะลิ ตัวแทนประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.อุดรธานี เล่าว่า หลังจากได้เข้าร่วมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กลุ่มประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีการรวมตัวกันที่เข้มแข็ง บริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนด ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำลดต้นทุนในการทำนาได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยพืชสด กรมส่งเสริมการเกษตรให้องค์ความรู้คำแนะนำต่างๆ ซึ่งเป้าหมายของแปลงใหญ่ที่นี่ก็คืออยากทำนาอินทรีย์เพราะว่าปัจจุบันตลาดกำลังมีความต้องการเรื่องข้าวอินทรีย์ และมีกรมปศุสัตว์ เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการทำนา 

 

ด้านนางชำ ไชยมาตย์ ประธานแปลงใหญ่ราชินีข้าวเหนียวหอม ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เล่าว่า ผลดีของการทำนาแปลงใหญ่ คือ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ บริหารจัดการกลุ่มระเบียบของกลุ่มได้ดี และทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาอยู่เคียงข้างคอยให้คำแนะนำปรึกษามาตลอด จนกลุ่มประสบความสำเร็จและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีขยายสู่ชุมชนอื่นๆได้ และผลดีที่เห็นได้ชัดเจนคือการลดต้นทุน จากไร่ละ 1,300 ลดลงเหลือไร่ละ 500 ถือได้ว่ากลุ่มตัดสินใจถูก ภูมิใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้มาสนับสนุนชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้ จากเคยทำแล้วขาดทุน ก็มีกำไร พลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้อีกด้วย 

 

จากเสียงสะท้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เห็นได้ชัดว่าเมื่อเกษตรกรมีความตั้งใจ รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย