EEตั้งกรรมการใหม่ หลังหุ้นเดิมขายบิ๊กลอต

EEตั้งกรรมการใหม่ หลังหุ้นเดิมขายบิ๊กลอต

ที่ประชุมบอร์ด อีเทอเนิล เอนเนอยี มีมติแต่งตั้ง “พิพัทธ์ ชนะสงคราม” ประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่23 กันยายน 2564แทน” ศิรินทร์ โรจนพฤกษ์” ที่ลาออก จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)หรือEE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่23 กันยายน 2564
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายประพัฒน์ ยอขันธ์ เป็นกรรมการทดแทนนายสุรชัย สุขศรีวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปโดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่ยังคงเหลือของนายสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารของนางสาวขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป