"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการ และรองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

วันนี้ (23 ก.ย.64) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานสัมภาษณ์เรื่อง การวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากที่จะเข้าถึงการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้ในภาวะวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในปัจจุบัน 

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงมีความห่วงใยและทรงติดตาม ศึกษา วางแผนแนวทางเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยหนักหากมีอาการติดเชื้อ จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นและมากขึ้น 

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิก พอ.สว. ทรงมีพระดำริให้ทีมหน่วยแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงช่วยออกหน่วยข้ามเขตเพื่อไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับการใช้วัคซีนแก่ประชาชนในประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการมีตัวเลือกวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับประชากรแต่ละกลุ่มโดยเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดในอนาคต

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" พระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง ใจความตอนหนึ่งว่า 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง”

อันเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย