นายกฯสั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”

นายกฯสั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”

“นายกฯ” สั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  ระบุว่าเพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เพิ่มรองผู้อำนวยการตามลำดับ 3 ตำแหน่ง คือ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 1  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการคน 2  และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 3

นายกฯสั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.” นายกฯสั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”

แท็กที่เกี่ยวข้องนายกฯรับตำแหน่งรองเลขาฯ