จองด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่เด็ก-เยาวชน ฟรี

จองด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่เด็ก-เยาวชน ฟรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดรับสมัคร "สมาคมผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ปกครอง"  ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป จองซิโนฟาร์มฟรีให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศเปิดรับสมัคร“สมาคมผู้ปกครอง”หรือ“กลุ่มผู้ปกครอง”ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

กำหนดเปิดรับการยื่นความประสงค์ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 5,000 ราย ผ่านทางเว็บไซต์https://vaccine.cra.ac.thเลือกเมนู“สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองยื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กและเยาวชน”

 

  • ข้อกำหนดยื่นขอรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่ม/สมาคมผู้ปกครอง” ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางอีเมล์ผู้ประสานงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

จองด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่เด็ก-เยาวชน ฟรี

  • เป็นสมาคม/กลุ่มผู้ปกครองในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School
  • ตั้ง “ชื่อกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นชื่อสังกัดของเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ที่อยู่ในกลุ่มของท่าน
  • แต่งตั้งผู้ประสานงานกลุ่ม 1 ท่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงานในขั้นตอนการยื่นความประสงค์

 

  • ประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่มผู้ปกครอง” ผ่านอีเมล์

ข้อกำหนดที่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนยื่น มีดังนี้ 

  • ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่ม โดยกำหนดขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป
  • ผู้ประสานงานจะต้องจัดเตรียมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมาย พร้อมทั้งประสานจัดส่งหนังสือยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำมายื่นให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันฉีดวัคซีน
  • กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มผู้ปกครองจัดเด็กและเยาวชนในสังกัดเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สถานที่เข้ารับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่ม/สมาคมผู้ปกครอง” ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางอีเมล์ผู้ประสานงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป