โปรดเกล้าฯ“สิงห์ชัย ทนินซ้อน”นั่ง“อสส.” คนที่ 16

โปรดเกล้าฯ“สิงห์ชัย ทนินซ้อน”นั่ง“อสส.” คนที่ 16

ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศวุฒิสภา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “สิงห์ชัย ทนินซ้อน” นั่งเก้าอี้ “อสส.” คนที่ 16 มีผล 1 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

สำหรับประวัตินายสิงห์ชัย ทนินซ้อน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จาก ม.ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

เริ่มรับราชการที่สำนักงาน อสส. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2522 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา และรองอัยการสูงสุด ก่อนจะได้รับการพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง อสส. คนที่ 16