สังกะสี เมตริกตันละ 99,270.00 ทองคำ กรัมละ 1,897.68

สังกะสี เมตริกตันละ 99,270.00 ทองคำ กรัมละ 1,897.68

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศราคาแร่    
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 99,270.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,897.68
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 573,000.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 15 กันยายน 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่