การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ขจิต ชัชวานิชย์" เป็นปลัด กทม.คนใหม่

โปรดเกล้าฯ "ขจิต ชัชวานิชย์" เป็นปลัด กทม.คนใหม่ มีผล 1 ต.ค. แทน "ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์" ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นสุด ก.ย.

วันที่ 15 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ข้าราชการ กทม.สามัญ พ้นจากตำแหน่งรองปลัด กทม. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัด กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ขจิต ชัชวานิชย์" เป็นปลัด กทม.คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัตินายขจิต ชัชวานิชย์ เกิดวันที่ 7 ม.ค.2506 อายุ 58 ปี จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ระดับ 8 ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ตรวจราชการ กทม. สำนักปลัด กทม. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองปลัด กทม. ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งปลัด กทม.คนที่ 20 แทนนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2564 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ขจิต ชัชวานิชย์" เป็นปลัด กทม.คนใหม่

ขณะเดียวกัน ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการ กทม.สามัญ ในสังกัด กทม.พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

1.นายเฉลิมพล โชตินุชิต พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด กทม.

2.นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด กทม.

3.นายณรงค์ เรืองศรี พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด กทม.

4.นายแสนยากร อุ่นมีศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กทม. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

5.นางอณุสรา ชื่นทรวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กทม. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ขจิต ชัชวานิชย์" เป็นปลัด กทม.คนใหม่