สมาพันธ์สตรีฯ ขยายสาขาไปยังสหรัฐ ตั้ง "ปิยพัชรีย์" ดูแล

สมาพันธ์สตรีฯ ขยายสาขาไปยังสหรัฐ ตั้ง "ปิยพัชรีย์" ดูแล

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ขยายสาขาไปยังสหรัฐอเมริกา ยึดวัตถุประสงค์หลัก 7 ข้อ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้หญิงทำความดี พร้อมแต่งตั้ง ปิยพัชรีย์ Super Pat ศิลปี เป็นประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย สาขาลอสแอนเจลิส คนแรก

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบ คุณปิยพัชรีย์ Super Pat ศิลปี ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย สาขาลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ โดยมีท่านสมชาย ไทยทัน  กรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส ประธานมูลนิธิธารน้ำใจแคลิฟอร์เนีย ในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย สาขาลอสแอนเจลิส และสมาชิกสมาพันธ์ฯให้การต้อนรับ  

สมาพันธ์สตรีฯ ขยายสาขาไปยังสหรัฐ ตั้ง "ปิยพัชรีย์" ดูแล

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง เปิดเผยว่า  สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย มีแนวคิดสนับสนุนที่จะ“ส่งเสริมสตรี ทำความดี ศรีสังคม” จึงขยายฐานของสมาพันธ์สู่ระดับสากล จากการที่มีชุมชนไทยอาศัยอยู่หนาแน่นในแคลิฟอร์เนีย มากกว่า 2 แสนคน จึงมีความคิดในการนำสมาพันธ์สตรีฯ มาขยายสาขาเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเยาวชน สตรี และคนชราที่มีความเดือดร้อน และเพื่อชี้แนะเป็นกำลังใจ เป็นที่พึ่ง พร้อมแนะแนวทางให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรที่รองรับดูแลในแต่ละด้าน อีกทั้งยังจะได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การแต่งตั้งสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส มีชื่อย่อว่า “สสทท.” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Federation of Woman doing good deeds of Thailand” มีชื่อย่อว่า “FWDT” แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้น ได้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2021 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน เป็นสมาพันธ์น้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการต้องการของกลุ่มผู้ที่ “คิดดี ทำดี พูดดี” ต้องการช่วยผู้ด้อยโอกาส และผู้เดือดร้อนที่ไม่มีที่พึ่ง ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ได้แต่งตั้ง คุณปิยะพัชรีย์ Super Pat ศิลปี รับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส CA.USA พร้อมทั้งมอบเงินทุนไว้ให้ส่วนหนึ่งด้วย 

สมาพันธ์สตรีฯ ขยายสาขาไปยังสหรัฐ ตั้ง "ปิยพัชรีย์" ดูแล

สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ 2.สนับสนุนเผยแพร่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ Cashes, Kinds, Care and Services 4.เป็นศูนย์กลางแนะแนวทาง ร่วมช่วยเหลือเศรษฐกิจทางสังคม 

พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 5.เสริมสร้างคุณธรรมแก่ เยาวชน สตรี และคนชรา ให้ได้รับความคุ้มครอง แนะแนวการพัฒนาให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6.ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพึ่งพาตัวเอง จะได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน และ 7.ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีธรรมาภิบาลเพื่อปกครองประเทศชาติ ไปในทิศทางที่ดี

สมาพันธ์สตรีฯ ขยายสาขาไปยังสหรัฐ ตั้ง "ปิยพัชรีย์" ดูแล