"โผทหาร" คลอดแล้ว " บิ๊กหน่อย -บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง" นั่ง ปลัด กห. ผบทร. ผบ.ทอ.

"โผทหาร" คลอดแล้ว " บิ๊กหน่อย -บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง" นั่ง ปลัด กห. ผบทร. ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯ "โผทหาร" 771 นาย " บิ๊กหน่อย -บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง" นั่ง ปลัด กห. ผบทร. ผบ.ทอ. ด้าน "บิ๊กบี้" เปิดทาง "บิ๊กโต" น้องรัก 3 ป.นั่ง มทภ.1 ส่วน "บิ๊กอ๊อฟ" ลูกชายอดีต ผบ.ทบ. ได้ "พลเอก"

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญๆมีดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม "บิ๊กหน่อย" พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20)  เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัด กห. พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัด กห. พล.ร.อ. มนัสวี บูรณพงศ์  (ตท.20)  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น รองปลัด กห. พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร (ตท.21) รองปลัด กห.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผบ.นทพ. เป็น รอง ผบ.ทสส.  ,พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
เป็น รอง.ผบ.ทสส. ,พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็น  รองผบ.ทสส. ,
พล.อ.ณตฐพล บุญงาม (ตท.21) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสธ.ทหาร

พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ. 2 เป็น รองเสธ.ทหาร  พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รอง เสธ.ทหาร  พล.อ.ท.สุวรรณ ขำทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารเป็น รอง เสธ.ทหาร 

พล.ท.จีรัชญ์ บุญชญา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น ผบ.นทพ.

พล.ท.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อร้าย (ศตก.) ทหารม้าน้องรัก ‘บิ๊กแก้ว’ เป็น รองเสธ.ทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

กองทัพบก

พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ(ตท.22.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รอง ผบ.ทบ. ,พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.)  เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ(ตท.22)  รองเสธนาธิการทหารบก เป็น เสธ ทบ.

ขณะที่  ‘บิ๊กอ๊อฟ’ พล.ท.ทรงวิทย์ หนุ่นภักดี (ตท.24) รองเสธ.ทบ. ลูกชายของ ‘บิ๊กตุ๋ย’ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตผบ.ทบ. เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตราพลเอก)

ขณะที่ "บิ๊กโต"พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1) สายบูรพาพยัคฆ์ น้องรัก 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.มหาดไทย เป็น มทภ.1  พล.ต.สวราชย์ แสงผล รอง มทภ. 2 เป็น มทภ.2 


กองทัพเรือ

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท. 20) รองปลัด กห.  เป็น ผบ.ทร.  พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21)เสธ ทร. เป็น รอง ผบ.ทร.
,พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร.  


กองทัพอากาศ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผบ.ทอ.  ,
พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท? รองเสธ ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ  พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) เสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ,พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ.  พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสธ ทอ. เป็น เสธ ทอ.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/218/T_0001.PDF