แรงงานชง ครม.ลดจ่าย ’สมทบ’ ประกันสังคม

กระทรวงการคลัง เสนอครม.พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Antigen Test kit:ATK) เพื่อนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

กระทรวงการคลัง เสนอ ครม.พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Antigen Test kit:ATK) เพื่อนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน เสนอลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5%