โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ-นฤมล พ้น รมช.แรงงาน

โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ-นฤมล พ้น รมช.แรงงาน

โปรดเกล้าฯให้ "ธรรมนัส" พ้น จากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "นฤมล" พ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีผล 8 ก.ย.64 เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ผู้สื่อข่ารายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 

  1. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส พ้นจากตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ-นฤมล พ้น รมช.แรงงาน