นายกฯรับข้อเสนอ วปอ.รุ่น63 ขับเคลื่อนประเทศ ตาม ยุทธศาสตร์ฯ20ปี

นายกฯรับข้อเสนอ วปอ.รุ่น63 ขับเคลื่อนประเทศ ตาม ยุทธศาสตร์ฯ20ปี

"นายกฯ" ฟังแถลงผลศึกษา สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ วปอ. รุ่น63 มุ่งมิติความมั่นคง มิติพัฒนาประเทศ ย้ำ เตรียมประเทศ รับ Next Normal ใช้โอกาสนี้พลิกโฉมประเทศ ยกระดับศก.

ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานรับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Virtual Presentation  

โดยคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63  ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญใน 2 มิติ คือ  มิติความมั่นคง มุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 2. มิติการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ

นายกฯรับข้อเสนอ วปอ.รุ่น63 ขับเคลื่อนประเทศ ตาม ยุทธศาสตร์ฯ20ปี

โดยนายกรัฐมนตรีน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9  ซึ่งรัฐบาลได้นำมาปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมเข้มแข็ง เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมในระยะยาว

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก ไทยอยู่ในอันดับที่21 จาก 190 ประเทศ จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 27 ในปีที่แล้วโดยเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าในระดับสากลอย่างจริงจัง 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการผลักดันการพัฒนา 3 ประการ เพื่อสร้างโอกาสประเทศไทย ได้แก่1.เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งในอนาคต “ข้อมูล” จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีความสำคัญไม่ต่างจากทรัพยากรอื่นๆ

นายกฯรับข้อเสนอ วปอ.รุ่น63 ขับเคลื่อนประเทศ ตาม ยุทธศาสตร์ฯ20ปี

2.เร่งสร้างความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลงไปในระดับพื้นที่ เพิ่มสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) 

และ 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการอย่างแท้จริง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมประเทศ เผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ โดยความปกติใหม่จะถูกแทนที่ด้วย “ความปกติถัดไป หรือที่เรียกว่า Next Normal”   ดังนั้น ต้องใช้โอกาสนี้ “พลิกโฉมประเทศไทย” ยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยให้มีธุรกิจที่มูลค่าสูงเกิดขึ้น (Unicorn) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายไปยังนานาประเทศด้วย 

นายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63 ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่แล้ว และพร้อมจะรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมประเทศรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต