สภาฯ เสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม

สภาฯ เสียงเอกฉันท์ ผ่านร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม

สภาผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี ควบคุมห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงตั้งครรภ์ นำเข้า-ส่งออกต้องขออนุญาต ให้สาธารณสุขแก้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา หวังทำเป็นพืชเศรษฐกิจประชาชนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชกระท่อม พ.ศ. ....  ด้วยมติเอกฉันท์281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 หลังจากที่สภาฯ ใช้เวลาพิจารณาเรียงรายมาตรา นานกว่า 3ชั่วโมง

 

         ทั้งนี้ก่อนการลงมติ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. ชี้แจงรายละเอียดว่า  หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม จึงเป็นรายละเอียดเพื่อให้เป็นมาตรการดูแล เช่น การนำเข้าและการส่งออกต้องขอรับใบอนุญาต, การเพาะ ปลูกและการขายใบพืชกระท่อม กำหนดให้ทำได้

       นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่าขณะที่มาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน การโฆษณาทำได้แต่ห้ามโฆษณา หรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติด และกมธ.มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมเพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้ แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขสมควรที่จะแก้กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอภิปรายของส.ส.นั้น ได้ทักท้วงต่อการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดจนเกินไป และเหมือนเป็นกฎหมายที่สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชน แทนการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ  ขณะที่การกำหนดให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขออกข้อกำหนดภายหลัง อาจทำให้เนื้อหาและสาระของการบังคับใช้ในอำนาจของหน่วยงานมีมาตรฐานต่างกัน

 

       อย่างไรก็ดีในการลงมติเห็นชอบจากสภาฯ แล้วนั้น จะต้องส่งให้วุฒสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป.

 


ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่สภาฯ เห็นชอบวาระสาม ได้แก่

 

 

  1. ผู้ที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การขออนุญาตดังกล่าวจะไม่ให้ใช้กับ ผู้ที่นำใบกระท่อมติดตัวเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร เพื่อบริโภคส่วนตัวหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยในปริมาณที่จำเป็นกับการบริโภค
  2. ผู้จะขอใบอนุญาตมีข้อกำหนดสำคัญ อาทิ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกพิพากษาว่ากระทำผิดคดีใบกระท่อม หรือ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทำผิดกฎหมายยาเสพติด
  3. กำหนดระะยะเวลาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต และต่อใบอนุญาต ให้เสร็จภายใน 45 วัน
  4. ใบอนุญาตสามารถเพิกถอนได้ หากบุคคลที่ขอใบอนุญาตนั้นขาดคุณสมบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด
  5. ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและใช้ตามวิถีชุมชน โดยกำหนดกรอบหน้าที่ คือ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาวิจัย ให้ความรู้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
  6. กำหนดบทห้ามขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร
  7. กำหนดสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม น้ำต้มกระท่อม ที่ หอพัก สวนสาธารณะ สถานศึกษา ขายโดยใช้เครื่องขาย
  8. ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำต้มกระท่อมเพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภค
  9. ปรับปรุงกำหนดโทษ อาทิ ผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ