'จุฬาราชมนตรี' ผ่อนปรน มัสยิดกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้

'จุฬาราชมนตรี' ผ่อนปรน มัสยิดกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้

"จุฬาราชมนตรี" ประกาศผ่อนปรน มัสยิด ให้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้ ละหมาด ไม่เกิน 45 นาที เว้นระยะห่างแถว 1.5 - 2 เมตร

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามในประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่ มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564) 

โดยประกาศ จุฬาราชมนตรี ระบุว่า ด้วยได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือในการเข้ารับการ "ฉีดวัคซีน" และการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในสังคม New Normal ของทั้งพี่น้องมุสลิมและพี่น้องชาวไทยที่มีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดได้ 

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะอยู่กับสังคมมนุษย์ไปอีกนาน จึงจำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนา และยังคงมีมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุด ทั้งผู้ปฏิบัติศาสนกิจ สังคม และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงได้กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ดังนี้ 

 

1.ประชากรที่อยู่ในชุมชนมีอัตราการได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หรือในพื้นที่ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วสามารถผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวได้ 

 

 

2.คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและผู้มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ทั้งละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ควรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม 

 

3.ใช้เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ ไม่เกิน 30 นาที และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) เริ่มตั้งแต่อะซานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาด ไม่เกิน 45 นาที 

 

4.ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างแถวการละหมาด 1.5 - 2 เมตร การจัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การอาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน การนำผ้าปูละหมาดของตนเองมาด้วย และการลงทะเบียนทุกครั้งที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด 

 

5.การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประสานแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อจะได้ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และสำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดประสานหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

'จุฬาราชมนตรี' ผ่อนปรน มัสยิดกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้

 

'จุฬาราชมนตรี' ผ่อนปรน มัสยิดกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้