ธปท.ร่อนหนังสือเวียน กำชับปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว

ธปท.ร่อนหนังสือเวียน กำชับปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว

ธปท.ออกหนังสือเวียน แนะแนวทางแก้หนี้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ว่าฯ ย้ำ 5 ข้อ ต้องมองยาว-รวดเร็ว-ตรงจุด-เป็นธรรม-ไม่สร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) ว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม โดยคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ยาวนาน เป็นวงกว้าง และมีความไม่แน่นอนสูง การช่วยเหลือลูกหนี้ในลักษณะการให้ความช่วยเหลือระยะสั้น อาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับลูกหนี้และสถาบันการเงิน

ธปท. จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้มีการแก้ไขหนี้เดิมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเน้นให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาว เพื่อให้ลูกหนี้มองเห็นภาระหนี้ของตัวเองและวางแผนทางการเงินได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของลูกหนี้ โดยคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

(1) มองสถานการณ์ระยะยาว โดยกำหนดการจ่ายคืนหนี้ให้สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบันที่ลดลงมากและทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้กลับมา (2) สามารถช่วยลูกหนี้จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว (3) ตรงจุด โดยพิจารณาให้เหมาะกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายที่มีปัญหาและการฟื้นตัวต่างกัน (4) เป็นธรรมกับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน

(5) ไม่สร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม (Moral Hazard) ให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงอย่างได้ผล และรักษาสมดุลและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวมให้สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมให้ลูกหนี้สามารถรักษาสภาพคล่องเดิมและได้รับสภาพคล่องใหม่ด้วย

ธปท. จึงออกหนังสือฉบับนี้เพื่อ (1) กำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาวอย่างยั่งยืน (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การประกอบธุกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อบรรเทาภาระการจ่ายชำระหนี้ ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ได้ตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป และ (3) กำหนดแนวทางการดำเนินการตามหลักกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเอื้อให้ลูกหนี้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาวอย่างยั่งยืน และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีขอบเขตครอบคลุมถึงลูกหนี้ทุกประเภท คือ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและลูกหนี้รายย่อย