CTBC Bank ซื้อหุ้น LHFG จากรายใหญ่ 10 % รวม 4.2 พันล้าน

CTBC Bank  ซื้อหุ้น LHFG จากรายใหญ่ 10 % รวม 4.2 พันล้าน

แบงก์ไต้หวัน CTBC ซื้อหุ้นจากรายใหญ่ใน LHGF อีก 10 % มูลค่ารวม 4,200 ล้านบาท หลังแบงก์ชาติอนุมัติเข้าซื้อ ดันการถือหุ้นเพิ่มเป็น 45.62 %

นายวิเชียร อมรพูนชัย  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG รายงานความคืบหน้าทางการไต้หวันและธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้  CTBC Bank Company  Limited ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุุ้น คือ  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์   และนายไพโรจน์    ไพศาลศรีสมสุข    รวมร้อยละ 10.99  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจา หน่ายได้แล้วท้ั้งหมดเป็นเงินประมาณ 4.2 พันล้านบาท

การซื้อหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการเมื่่อได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวันและธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการไต้หวันได้อนุญาตการซื้อหุ้น ดังกล่าวแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการซื้อขายหุ้นและชำระราคา

ปัจจุบัน CTBC Bank Company  Limited  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 35.62 %