ภูเก็ต จ่อผ่อนคลายมาตรการเข้าพื้นที่ แบบมีเงื่อนไข

ภูเก็ต เตรียมผ่อนคลายมาตรการเข้าพื้นที่ แบบมีเงื่อนไข เน้นต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ รอบอร์ดโรคติดต่อเคาะเห็นชอบ

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4627/2564 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เพื่อนำ โดยมีนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, อัยการ, ฝ่ายปกครอง, ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณาในวันนี้ (31 ส.ค.นี้)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อดี และข้อเสียของการเปิดจังหวัดภูเก็ต ด้วยการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งคนภูเก็ตและคนต่างจังหวัดที่ต้องการเดินทางมาภูเก็ต เพื่อทำธุระ ประกอบอาชีพ และอื่นๆ แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ เนื่องจากประกาศคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

ทางด้านสาธารณสุข มองว่า การเปิดให้มีการเดินทางเข้ามานั้นย่อมจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนจะมากน้อยเพียงใดนั้นคงไม่สามารบอกได้ แต่การจะเปิดหรือปิดนั้นจะต้องมองถึงผลกระทบในแง่อื่นๆ ประกอบด้วย โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ดังนั้นการเปิดเกาะจึงเหมือนกับการเติมเชื้อและเติมเศรษฐกิจที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันให้เกิดการแพร่ระบาดน้อยที่สุด เพราะมาตรการในการป้องกันนั้น มาตรการทางด้านสาธารณสุขถือว่าทำเต็มที่อยู่แล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ มาตรการทางทางสังคม หากเปิดแล้วการติดเชื้อลดลงและเศรษฐกิจดีขึ้นถือเป็นความโชคดีของภูเก็ต แต่หากเศรษฐกิจไม่กระเตื้องแต่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ต้องพิจารณาใหม่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ส่วนของผู้ประกอบการต่างเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ควรจะมีการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าภูเก็ต ทั้งผู้ที่เดนทางเข้ามาด้วยเหตุจำเป็นต่างๆ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย แต่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเฉพาะจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น กรณีของนักท่องเที่ยวต้องแจ้งชื่อโรงแรมที่พัก, หากอยู่เกิน 7 วัน จะต้องตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 ที่อยู่ในภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายของ ศบค. ที่อนุญาตให้ทำการบินภายในประเทศได้แล้วเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้มากกว่านี้

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ขอที่จะไม่สรุปว่าเป็นอย่างไร แต่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ายไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาว่า จะมีแนวทางเป็นอย่างไร ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ก่อนที่จะมีการออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ตต่อไป