IFEC เผย ศาลอาญา นัดไต่สวนมูลฟ้อง อดีตกรรมการและผู้บริหาร 11 ต.ค.นี้

IFEC เผย ศาลอาญา นัดไต่สวนมูลฟ้อง อดีตกรรมการและผู้บริหาร 11 ต.ค.นี้

"ไอเฟค"แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีกับอดีตกรรมการและผู้บริหาร ศาลอาญา นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 11 ตุ.ค.นี้ ส่วนในบริษัทย่อย ศาลอาญาชี้คดีมีมูลความผิด ตามพรบ.หลักทรัพย์ กำหนดนัดตรวจพยานหลักฐาน 20 ธ.ค.นี้

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  ด้วยบริษัท ได้เคยมีการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ในหุ้นกู้ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้หุ้นกู้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง

ปรากฏว่า ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น ได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ทั้งสองคดีดังกล่าว โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่สิ้นผลตามกฎหมาย รวมทั้งอดีตผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลแพ่งดังกล่าว

ทั้งนี้ มูลหนี้ตามที่ปรากฏในคำฟ้องคดีแพ่งทั้งสองคดีดังกล่าวเกิดจากการผิดนัดสัญญาหนี้หุ้นกู้ อันเป็นหนี้ที่มีข้อกำหนดเสนอขายประเภทไม่มีประกัน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินคดีกับอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งหมด 4 คน บริษัทใคร่ขอรายงานผลความคืบหน้าในแต่ละคดี ดังนี้


1. คดีหมายเลขดำที่ อ.3498/2561 ฟ้องร้องอดีตกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2563 ศาลอาญาได้มีคำสั่งว่า คดีมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/24, 281/2, 307, 309, 311 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลอาญากำหนดนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยในวันที่ 8 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 –16.30 น.

2. คดีหมายเลขดำที่ อ.613/2564 ฟ้องร้องอดีตผู้บริหารและกรรมการในบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศาลอาญาได้มีคำสั่งว่า คดีมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/12, 89/24, 281/2, 307, 309, 310, 311, 313, 315 ศาลอาญากำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

3. คดีหมายเลขดำที่ อ.3228/2563 ฟ้องร้องอดีตกรรมการและผู้บริหาร ในข้อหามูลความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งศาลอาญาได้กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

จากการกระทำของอดีตกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยว่า บุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดเป็นขั้นตอนการ วินิจฉัยคดี ซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาลยุติธรรมตามกฎหมาย