Future food อาหารสุขภาพแห่งอนาคต

Future food อาหารสุขภาพแห่งอนาคต

เรื่องราวการของการผลิตและการจำหน่ายที่ดีต่อสุขภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดีต่อสังคม ซึ่งเป็นคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นทิศทางตลาดในอนาคต

ปัจจุบันแมลงได้รับความนิยมและถูกนำมาประยุกต์เป็นองค์ประกอบสำคัญของอาหารอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆ ได้ให้การรับรองว่าแมลงเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่ที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนได้ในอนาคต

สำหรับแมลงที่มีอยู่นับล้านชนิด “ จิ้งหรีด” เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาเป็นแหล่งอาหาร เนื่องจากเลี้ยงจิ้งหรีดใช้พื้นที่ไม่มาก สร้างมลพิษน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างโปรตีนจากสัตว์ในปัจจุบัน

หนึ่งในบริษัทที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นแหล่งอาหารคือ The Bricket ผู้ผลิตและพัฒนาแปรรูปอาหารจากจิ้งหรีดซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผงแป้ง (powder) จิ้งหรีด รวมถึงจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดอบแห้ง

The Bricket นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ที่วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (อย., primary GMP หรือ GMP CODEX/HACCP) และผ่านขั้นตอนการคัดสรรและตรวจสอบตามมาตรฐานของ The Bricket เพื่อส่งต่อคุณภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและได้มาตรฐานอีกด้วย

นอกจาก The Bricket  ยังมีผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต (Future Food) หรือ Plant-based meat ซึ่งผลิตและการจำหน่ายสินค้าที่ดีต่อสุขภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดีต่อสังคม ซึ่งเป็นคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นทิศทางตลาดในอนาคต