'อบจ.สมุทรปราการ' ได้วัคซีน 'โมเดอร์นา' ฉีดกลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย

'อบจ.สมุทรปราการ' ได้วัคซีน 'โมเดอร์นา' ฉีดกลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย

"อบจ.สมุทรปราการ" ได้วัคซีน "โมเดอร์นา" ฉีดกลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย

วันนี้(17 ส.ค.2564) นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายก อบจ. และนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ผ่านระบบ hticrosoft Teams ซึ่งจัดประชุมโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม

 

เฮ

โดยได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna จำนวน 50,000 ราย จากสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้เปราะบางจำนวน 5 กลุ่ม อันได้แก่

กลุ่มที่ 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน มาก่อน

กลุ่มที่ 2 : ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน มาก่อน

กลุ่มที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

กลุ่มที่ 4 : ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรือนนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

กลุ่มที่ 5 : บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฏหมาย

 

ทั้งนี้ นายก อบจ. สมุทรปราการ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายที่จะต้องรีบเร่งในการจัดหาวัคซีน มาให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในสมุทรปราการโดยเร็วที่สุด อบจ. มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ที่รวดเร็ว และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกโครงการ ที่จะทำให้อัตราการติดเชื้อ และผู้ป่วยในจังหวัดลดลง