‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐกาบอง

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐกาบอง

“ในหลวง” มี “พระราชสาส์น” อำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายอะลี บองโก ออนดิมบา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง

กรุงลีเบรอวีล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกาบอง

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐกาบองจะยังคงร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว