เดินหน้า 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์' ดันท่องเที่ยวอันดามัน

ภูเก็ต ยังเดินหน้า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" พร้อมดันโครงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวอันดามัน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7 7"

ในการประชุมร่วมของจังหวัดภูเก็ต กับ ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 14 สิงหาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวนรวม 20,727 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 57 คน รักษาหายแล้ว 7 คน และข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6,022 คน เนื่องจากส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง และบางส่วนเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี พังงา เป็นต้น

ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการเดินหน้าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสรุปว่า ยังสามารถดำเนินการต่อได้ นอกจากนั้น ยังมีการเสนอร่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7 7 เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน คือ จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ Seal Route โดยกำหนดแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดกระบี่กำหนดไว้ 3 เกาะ ได้แก่เกาะพีพี เกาะไหง และอ่าวไร่เลย์ ส่วนจังหวัดพังงา กำหนดไว้ที่เขาหลัก และอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเกาะยาว โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะต้องพักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดพังงาและกระบี่ได้ ซึ่งในการจองห้องพักนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเดินทางมาภายใต้โครงการใด ส่วนของรายละเอียดต่างๆ ขณะนี้ทางส่วนกลางอยู่ระหว่างการหารือและจะมีการอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประกาศจังหวัดภูเก็ต คำสั่งที่ 4627/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ว่า ยังมาตรการเดิมเป็นหลัก คือ ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เว้นแต่บุคคลหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ 12 กลุ่มเดิม และเพิ่มเติมอีก 4 กลุ่ม ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง, ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต, ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุงพื้นฐานด้านโทรคมนาคม พลังงาน ยานยนต์ อากาศยานและการอุตสาหกรรมอื่นๆ , ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประจำ และผู้ที่เดนทางมาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้าและแสดงคิวอาร์โค้ดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามานั้น จะต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง