เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง

วันที่ 27 ก.ค. 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอหางดงจำนวน 61 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

ข้อ 1 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4, บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6, บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน 

ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

 

 

ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า - ออกหมู่บ้าน ตามข้อ 1 เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ 5 ให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564