คมนาคมได้ฤกษ์! จัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ ส่งผู้ป่วยโควิด ถึงบุรีรัมย์บ่าย 3 โมง

กระทรวงคมนาคม ได้ฤกษ์จัดขบวนรถไฟ CNR เที่ยวพิเศษส่งผู้ป่วยโควิด รักษาที่ภูมิลำเนา 7 จังหวัดอีสานใต้ ถึงโคราชสถานีแรกและถึงบุรีรัมย์บ่าย 3 โมง

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการส่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัส Covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล กลับไปเข้ารับการรักษาในจังหวัดภูมิลำเนา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบการประสานและบริหารการจัดส่งผู้ป่วย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการประสานการบริหารจัดการจัดส่งผู้ป่วยจังหวัเนครราชสีมา รวมเป็น 7 จังหวัด ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งประสานการดำเนินงาน นั้น

กระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดให้มีขบวนรถไฟเป็นขบวนแรก เที่ยวพิเศษ ขบวน 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิต – ปลายทางอุบลราชธานี ออกเดินทางจากสถานีรังสิต วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. โดยให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์กลับไปเข้ารับการรักษาอาการ ที่ 7 จังหวัดภูมิลำเนา จำนวน 137 คน (มีอาการระดับเขียว – และเหลือง) โดยมีขั้นตอน

การดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ผู้ป่วยฯ แจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแสดงความประสงค์ผ่านระบบ Call center จังหวัดภูมิลำเนา และได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการดูแล ผู้ป่วยจากที่พักมายังสถานีต้นทาง และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง

2) รฟท. ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จนถึงจังหวัดปลายทาง

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด ร่วมในการรับ – ส่ง ผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพาผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านเกิด 7 จังหวัดอีสานใต้ ตามการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน หากพบมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมพร้อมเสริมทัพจัดระบบ ขนส่งทางบก - ทางราง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

อย่างเต็มที่และใกล้ชิดต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินรถไฟขบวนพิเศษเพื่อจัดส่งผู้ป่วยฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปยังภูมิลำเนา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเข้ารับการรักษา จะได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19. ส่วนขบวนรถไฟด่วนพิเศษรับผู้ป่วยโควิดขบวนแรก 27 กรกฎาคม 2564 ขบวนที่ 971 รังสิต-อุบลราชธานี มีกำหนดการดังนี้

เวลา 08.00 น.ออกจากพหลโยธิน

เวลา 08.45 น.ถึงสถานีรังสิต รับผู้ป่วย

เวลา 09.50น. ออกจากสถานีรังสิต

เวลา 13.29น. ถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา ส่งผู้ป่วย

เวลา 15.05 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ ส่งผู้ป่วย

เวลา 15.38น. ถึงสถานีลำชี จ.สุรินทร์ ส่งผู้ป่วย

เวลา 17.17 น. ถึงสถานีหนองแวง จ.ศรีสะเกษ ส่งผู้ป่วย

เวลา 18.00 น. ถึงสถานีวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ส่งผู้ป่วย