กาญจนบุรี ระงับนำเข้า-ส่งออก สินค้าทุกชนิด ช่องทางด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศระงับนำเข้า-ส่งออก สินค้าทุกชนิด ช่องทางด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน มีผล 22 ก.ค. ถึง 4 ส.ค.64 ป้องกันโควิด-19 ลามเข้าประเทศ เหตุเมียนมากำลังระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3487/2564 เรื่อง ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 676/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ตามปกติ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ชายแดนติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

ประกอบกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้หารือกับนายด่านศุลกากรสังขละบุรีและผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบให้มีการระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า - ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตรงข้ามด่านทิกิเมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นการชั่วคราว

จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ

จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางสำหรับ การนำเข้า - ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วครา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564