XPGชี้ 'SIRI- วิริยะประกันภัย -มงคล'ใช้สิทธิซื้อหุ้นPPครบ รับ4.24พันล.

XPGชี้ 'SIRI- วิริยะประกันภัย -มงคล'ใช้สิทธิซื้อหุ้นPPครบ รับ4.24พันล.

XPG เผย "แสนสิริ- วิริยะประกันภัย -มงคล ประกิตชัยวัฒนา"ใช้สิทธิซื้อหุ้นPP ครบจำนวนรวม1.03 พันล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 4.10 บาท มูลค่ารวม4.24 พันล้าน

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG แจ้งผลการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนในวงจำกัด(PP) จำนวน น 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาหุ้นละ 4.10 บาท ดังนี้

1.เสนอขายแก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หรือ SIRI จำนวน 403,379,000 หุ้น มูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท

2.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 268,918,000 หุ้น มูลค่า 1,102,563,800 บาท

3.นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จัดสรรหุ้นจำนวน 363,041,000 หุ้นมูลค่า1,488,468,100 บาท โดยชำระราคาหุ้นในวันที่ 13- 15 ก.ค. 2564


ทั้งนี้นักลงทุนทั้ง3 ราย ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหุ้น PPครบตามจำนวน ทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ จำนวน 4,244,885,800 บาท

อย่างไรก็ตาม บุคคลในวงจำกัด  ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นข้างต้นเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ") เนื่องจากราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

ซึ่งราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)