โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชูวิทย์ ยุระยง' ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชูวิทย์ ยุระยง' ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ราชกิจจานุเบกษา "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชูวิทย์ ยุระยง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชูวิทย์ ยุระยง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ชูวิทย์ ยุระยง, คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์