ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก 'U2T' แข่ง 'แฮกกาทอน'

ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก 'U2T' แข่ง 'แฮกกาทอน'

อว. ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก 'U2T' แข่ง 'แฮกกาทอน' สนุก เฟ้นหาคำตอบให้โจทย์ การท่องเที่ยว – สุขภาพ –สิ่งแวดล้อม –ศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ 29 มิ.ย. 2564 ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมสึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ 'U2T' จะจัดการแข่งขัน'แฮกกาทอน'ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 'U2T' ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการในพื้นที่กว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาแต่ละตำบล

162494984937

ภายใต้โจทย์ การขับเคลื่อน 'เศรษฐกิจฐานราก' ใน 4 ด้าน ได้แก่

1. การยกระดับการท่องเที่ยว

2. การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน

3. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 'แฮกกาทอน' จาก 'มหาวิทยาลัย' ใน 8 ภูมิภาค จำนวน 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน โดยแบ่งเป็นด้านยกระดับการท่องเที่ยว 40% รองลงมาคือ ด้านการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละ 25% และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10%

  • 1 ก.ค.นี้ 'U2T' เริ่มแข่ง 'แฮกกาทอน'สร้างนวัตกรรม

รมว.อว.กล่าวต่อว่า การแข่งขันในวันที่ 1 ก.ค.นี้ จะแข่งใน 8 สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา แข่งวันที่ 1 – 2 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แข่งวันที่ 5 – 6 ก.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งวันที่ 7 – 9 ก.ค.มหาวิทยาลัยทักษิณ แข่งวันที่ 10 – 12 ก.ค.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แข่งวันที่ 12 – 13 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งวันที่ 14 – 15 ก.ค. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่งวันที่ 17 – 18 ก.ค. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งวันที่ 31 ก.ค.

โดยรอบแรกจะทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ 5 ทีม รวม 40 ทีมโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง

162494986568

ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น 'ตัวต้นแบบ' หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน พ.ย.2564 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 100,000 บาทพร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 'นวัตกรรมชุมชน' ในต่อไป

“กิจกรรมแฮกกาทอนเป็นรอยต่อของโครงการ U2T ที่จะนำแนวทางไปสู่การขยายผล เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นพลังจากคนพื้นที่ร่วมกับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน โครงการ U2T ได้นำพาคนที่ไม่รู้จักกัน 20 คนมาทำงานในพื้นที่ตำบลเดียว จนเกิดความคุ้นเคยและสามารถร่วมแสดงพลังผ่านกิจกรรมแฮกกาทอน” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

  • กิจกรรม'แฮกกาทอน'เปิดโอกาสเรียนรู้ปฎิบัติจริงในชุมชน

เพื่อสร้างแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนกิจกรรม 'แฮกกาทอน' เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ในสถานการณ์โควิดรุนแรง แต่คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ มีงานทำได้ลงพื้นที่และลงไปทำข้อเสนอเชิงนโยบายส่งผ่านถึงผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่พื้นที่ถึงระดับประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน และขอให้ทุกคนมีความกล้า กล้าแสดงออก กล้าคิดเพื่อนำประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคตของเราทุกคน

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า การจัดกิจกรรม'แฮกกาทอน' ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน จนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ยกระดับ 'เศรษฐกิจฐานราก' อย่างแท้จริง

162494988381

ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถและปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ ผลลัพธ์สำคัญจากการแข่งขัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาอย่างมุ่งเป้าและยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยหลังจากนี้ จะนำแนวทางการพัฒนาทั้งหมดที่ได้จากการนำเสนอไอเดียของทุกทีม ไปขยายผลไปสู่นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมต่อไป