UNDP เปิดตัว Accelerator Lab ขับเคลื่อนสู้เป้าหมายความยั่งยืน

UNDP เปิดตัว Accelerator Lab  ขับเคลื่อนสู้เป้าหมายความยั่งยืน

UNDP เปิดตัว Accelerator Lab เครือข่ายการ เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหญ่และเร็วที่สุดในโลกผ่านทางรูปแบบออนไลน์

Accelerator Lab ได้รับทุนสนับสนุนจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐกาตาร์ Accelerator Lab ในประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 91 แล็บ ใน 115 ประเทศทั่วโลก ที่รวบรวมนวัตกรรมระดับรากหญ้า การใช้ข้อมูลชนิดเรียลไทม์แบบใหม่ รวมถึงการทดลองเพื่อเร่งยกระดับการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

คานนี วิกนราชา ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความท้าทายต่อวาระของการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีพ.ศ. 2573 อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

“ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และความเหลื่อมล้ำ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก Accelerator Lab จะเป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการตอบรับกับปัญหาเร่งด่วนนี้”

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  เน้นย้า ถึงความสำคัญของนวตักรรมในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน “เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผู้กำหนดนโยบาย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคม จะเป็นกุญแจส าคัญในการเอาชนะความซับซ้อนของความท้าทายในปัจจุบัน และจะทำให้เกิด ความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.กิติพงศ์กล่าว

ด้าน เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ระบุ 

“การรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ไม่สามารถทำได้เพียงลำพังสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่พันธมิตรใหม่ ๆ เท่านั้นแต่เรายังต้องการแนวทางการแก้ปัญหารูปแบบใหม่อีกด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Accelerator Lab ที่ตั้งอยู่ใน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทยนั้น จะสามารถเป็นศูนยก์ลางในการสร้างสรรคก์ ารพฒั นา ส าหรับคนไทยทุก ๆ คน ทีมงาน Accelerator Lab ของเรานั้นเพียบพร้อมไปดว้ยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบและทดสอบทั้งนโยบายสาธารณะและวิธีแก้ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับ ความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  มลพิษทางอากาศ  ความครอบคลุมทางสังคม และ การจัดการขยะและของเสีย เป็นต้น”

สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า Accelerator Lab จะทำงานร่วมกับ ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Thailand Policy Lab) ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการนำการทดลองและหลักฐานมา สนับสนุนการกำหนดนโยบาย หาเเนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ผ่านการทำแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม วิทยาศาสตร์ ข้อมูล วิธีการทางชาติพันธุ์วิทยา และการใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรม

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย แสดงทัศนะ 

“ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกระบวนการทำนโยบายที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองมากกว่าเดิมเพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่าง Thailand Policy Lab และ Accelerator Lab คือหนึ่งกลไกสำคัญของพวกเรา ความร่วมมือนี้จะช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลกัการที่ตั้งไว้ และยังช่วยให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” 

“Accelerator Lab จะเป็นพื้นที่ให้นวตักรไดน้ า ความคิดของพวกเขามาทดสอบ พิสูจน์ หรือลองผิดลองถูก ที่นี่จะเป็นพื้นที่ ส าหรับความคิดสร้างสรรค์ ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Accelerator Lab โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เช่นเดียวกับพันธมิตรรายอื่น ในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระดับโลก การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับเครือข่ายระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติของความร่วมมืออันยาวนาน ของเยอรมนีกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

ขณะที่ อะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย ระบุ "เป้าหมายหลักของกองทุนกาตาร์เพื่อการพัฒนา (The Qatar Fund For Development) คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง การได้เป็นพันธมิตรกับ UNDP ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่น ๆ ที่มี ความสำคัญในการลดช่องว่างด้านการพัฒนามนุษย์ เราเชื่อว่า Accerelator Lab จะพลิกโฉมแนวทางการตอบรับกับปัญหาด้าน การพฒั นาที่ยงั่ ยืนดว้ยวิธีใหม่ ๆ ที่ไดม้ าจากการทดสอบที่ถูกสนบั สนุนด้วยหลักฐานและการลงมือปฏิบัติการทดสอบและทางออกที่ค้นพบจะถูกนำไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนให้กับหน่วยงานและพันธมิตรของ Accelerator Lab ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต” 

นอกจากนี้ภายในงานเปิดตัวยังมีวงเสวนาในหัวข้อ“การใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นสังคมที่มีความยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยธร ลิมาภรณ์วนิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย   นาวี นาควัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน และ ดร. อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบัน นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเสวนาในงาน