สิทธิ 'ลดหย่อนภาษี' กับการทำ 'ประกันสุขภาพ' ที่ผู้ทำประกันต้องรู้ ปี 2564

สิทธิ 'ลดหย่อนภาษี' กับการทำ 'ประกันสุขภาพ' ที่ผู้ทำประกันต้องรู้ ปี 2564

เปิดวิธีวางแผน "ลดหย่อนภาษี" เงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองในปีภาษี 2564 หากมีการวางแผนซื้อประกันสุขภาพไว้ มีประกันประเภทไหนบ้างที่จะเข้าเงื่อนไขสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง?

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านของกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ก็ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการลูกค้า แต่สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่ได้เคยทำประกันชีวิตและมีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไว้อยู่แล้วนั้น 

โดยทั่วไปจะถือว่าได้รับความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 รวมในกรมธรรม์อยู่แล้ว โดยจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ฯ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถสอบถามได้กับทางบริษัทประกันที่ได้ทำประกันไว้โดยตรง แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมาก่อนเลย

ประกอบกับเมื่อพิจารณาเรื่องการวางแผนค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองในปีภาษี 2564 นี้ ถือเป็นโอกาสที่จะได้ประโยชน์สองต่อ หากการได้มีวางแผนซื้อประกันสุขภาพ ที่นอกจากจะเป็นการบริหารและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องภาระค่ารักษาพยาบาลแล้ว เรายังสามารถนำยอดซื้อประกันสุขภาพนี้ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีกด้วย เรามาดูกันว่า การซื้อประกันสุขภาพประเภทไหนจะเข้าเงื่อนไขที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง?

สำหรับประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้ จะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

· ต้องประกันเอาไว้กับผู้รับประกันที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร

· ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

· ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ การแตกหักของกระดูก

· ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)

· ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

162281830481

สำหรับประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ผู้มีเงินได้จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเราต้องแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านบริษัทที่เราทำประกันไว้ และบริษัทประกันจะนำข้อมูลส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ม.ค. ของทุกปี

คำถามเรื่องภาษีที่พบบ่อย ก็คือ ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? รูปแบบประกันภัยโควิด-19 เข้าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็นประกันสุขภาพและสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าในท้องตลาดมีรูปแบบประกันทางเลือกค่อนข้างหลากหลาย สำหรับประกันโควิด-19ในประเทศไทยมีให้เลือก ทั้งแบบให้ค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองหากผู้เอาประกันแพ้วัคซีนโควิด - 19 

ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพ จึงต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละสัญญาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแถลงข้อมูลตามความจริง และต้องอย่าลืมแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพต่อบริษัทประกันที่ได้ซื้อประกันสุขภาพไว้ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดกันด้วยนะครับ