IPผนึกม.สงขลานครินทร์ วิจัยพัฒนา'กระท่อม' เพื่อผลิตเป็นอาหาเสริม-ยา

IPผนึกม.สงขลานครินทร์ วิจัยพัฒนา'กระท่อม' เพื่อผลิตเป็นอาหาเสริม-ยา

IP เซ็นMOUม.สงขลานครินทร์ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับ"กระท่อม" และ สารสกัดจากกระท่อม เพื่อผลิตเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงพ.ค.69

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)หรือ IP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่าบริษัทได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจาก"กระท่อม" สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพ.ค. 2569

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทำการพัฒนาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้อันจะก่อประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังไม่มี หรือ เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป