อัพเดท 'ซีพีสระบุรีโควิด' ติดเชื้อ 348 ราย รอผลตรวจอีก 1,100 คน เช็คสถานการณ์ด่วน

อัพเดท 'ซีพีสระบุรีโควิด' ติดเชื้อ 348 ราย รอผลตรวจอีก 1,100 คน เช็คสถานการณ์ด่วน

เช็คสถานการณ์ด่วน อัพเดท "ซีพีสระบุรีโควิด" ติดเชื้อ 348 ราย รอผลตรวจอีก 1,100 คน ปิดโรงงานชำแหละไก่ ตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 400 เตียง ติดตามคนใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสระบุรี กรณี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ของ "ซีพีเอฟ" CPF หรือที่เรียกกันง่ายๆคือ "ซีพีสระบุรีโควิด" สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จํานวน 348 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 773 ราย

กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 296 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาหายแล้ว 287 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งผู้ป่วยใหม่จํานวน 9 ราย เป็นผู้ป่วย ปกติในระบบบริการ

กลุ่มผู้ป่วยใหม่จํานวน 339 ราย เป็นผู้ป่วยจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด มหาชน) อําเภอแก่งคอย
สําหรับผู้ป่วยใหม่ในระบบบริการจํานวน 9 รายวันนี้

รายละเอียดมีดังนี้ รายที่ 444 หญิงไทย อายุ 29 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 441 (สามี)
รายที่ 445 หญิงไทย อายุ 5 ปี ภูมิลําเนาอําเภอเมือง ในปกครอง สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 441 (อา) และ 444
รายที่ 446 หญิงไทย อายุ 61 ปี ภูมิลําเนาอําเภอเมืองอาชีพพนักงานทําความสะอาด สัมผัสผู้ติดเชื้อ 444 (ลูกสะใภ้) และ 445 (หลานสาว)
รายที่ 448 ขายขาวกัมพูชา อายุ 37 ปี (สามี)
รายที่ 449 หญิงขาวกัมพูชา อายุ 34 ปี (ภรรยา) (รายที่ 445-449 ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย อาชีพพนักงานในอําเภอแก่งคอย)
รายที่ 447 ขายไทย อายุ 39 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแซง
รายที่ 450 หญิงไทย อายุ 40 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแค
รายที่ 451 หญิงไทย อายุ 23 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแค
รายที่ 452 หญิงไทย อายุ 26 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแค (รายที่ 447,450 - 452 อาชีพพนักงานโรงงานในอําเภอหนองแศ พบเชื่อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก)

162242177699

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 9 ดังกล่าวพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน 45 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจํานวน 40 ราย โดยให้ กักตัวตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน

สําหรับผู้ป่วยใหม่จํานวน 339 รายจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงาน มีรายงานดังนี้
จากมีการระบาดของโรคโควิต 19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด มหาชน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแล้วจํานวน 3,400 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 2,299 คน เหลืออีก 1100 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 339 ราย

โดยทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษากระจายไปในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่
1) โรงพยาบาล สนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ตคต -โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย
2) โรงพยาบาลสระบุรี
3) โรงพยาบาลพระพุทธบาท
4) โรงพยาบาลเสาไห้
5) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

162242179932

มาตรการที่เร่งดําเนินการ คือ ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดในโรงงาน และนอกโรงงาน โดยส่วนหนึ่งให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้ บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1-2 วันนี้


ดำเนินการประสานงานระหว่างจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิตเพื่อ เฝ้าระวังอาการ ตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอําเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด การดําเนินการของ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถ รองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน และขณะนี้ได้ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป


มาตรการที่ต้องดําเนินการต่อ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสร่วมบ้านของพนักงานที่ติดเชื้อรีบไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึง ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการ หากมีอาการ ใช้ ไฮ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปเข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน มาตรการป้องกันโรคสําหรับประขาชน คือ ให้เข้มงวดในการรักษามาตรการการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้น ระยะห่าง งดเดินทางไปในสถานที่แออัด และการรวมกลุ่มหนาแน่น “ อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ลาจากโควิด "

สายด่วนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 09 6909 9179, สายด่วน 1669

162242183939

162242182143