'วราวุธ' ย้ำเวทีอาเซียน แก้ไขปัญหาขยะทะเลต้องทำทันที

'วราวุธ' ย้ำเวทีอาเซียน แก้ไขปัญหาขยะทะเลต้องทำทันที

รมว.ทส. ย้ำเวทีอาเซียน แก้ไขปัญหาขยะทะเลต้องทำทันที ตั้งเป้าลดขยะพลาสติกในทะเล 50% ภายในปี 2570

วันนี้ (28 เมษายน 2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในประเทศสมาชิกอาเซียน (พ.ศ. 2564 – 2568)  โดยการสนับสนุนของธนาคารโลกและสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิก ผู้แทนธนาคารโลก ผู้นำองค์กรและผู้สนใจจาก 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นกว่า 330 คน ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะจัดการลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะลงสู่ทะเลได้กว่า 50% ภายในปี 2570

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล และจะต้องเริ่มดำเนินการทันที นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้เร่งประสานงานกำหนดแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

  162220244154

ภายหลังการเข้าร่วมประชุมเปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในประเทศสมาชิกอาเซียน (พ.ศ. 2564 – 2568) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำถึงปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยและขยะทะเลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการขยายตัวของเมืองและชนชั้นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตนอยากให้มองถึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนฯ เป็นการสืบเนื่องจากปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนและกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล

โดยแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนฯ นี้ จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้อาเซียนบรรลุการปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเลที่สำคัญเพื่อให้ภูมิภาคนี้ยั่งยืนสำหรับชนรุ่นหลังต่อไป และสิ่งหนึ่งที่ตนได้เน้นย้ำกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้เข้าร่วมประชุมว่า

 

“เราต้องร่วมมือกัน และเราต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลโดยทันที
อย่ารอพรุ่งนี้ อย่ารอเดือนหน้า เพื่อท้องทะเล เพื่อระบบนิเวศ และเพื่อลูกหลานของเรารุ่นต่อไป”

 

162220246039

อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนได้เห็นถึงผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมมือกันกำหนดแผนงานและแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหาขยะทะเล ซึ่งตนก็กล่าวชื่นชมถึงในความร่วมมือดังกล่าว อีกทั้ง แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นายวราวุธ กล่าว

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนฯ ดังกล่าว ตนได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการดำเนินงานในทั้ง 14 ข้อ โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนในการกำหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ

162220248065

อีกทั้ง เพื่อขับเคลื่อนแผนและสะท้อนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานต้องเป็นระบบต่อเนื่อง และต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึง พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานด้วย เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ในระดับอาเซียน และถ่ายทอดลงสู่แผนงานระดับประเทศ

 

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน และธนาคารโลก (World bank) ในการกำหนดแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เปิดตัวแผนปฏิบัติการฯ ในวันนี้ โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิก ผู้แทนธนาคารโลก ผู้นำองค์กรและผู้สนใจจาก 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นกว่า 330 คน

ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ใน 10 ประเทศ ก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากกว่า 31 ล้านตันภายในระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งตามแผนจะลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะลงสู่ทะเลอย่างน้อย 50% ภายในปี 2570  นอกจากนี้ Dato Lim Jock Hoi ในฐานะเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวแสดงความคาดหวังในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเวทีระดับภูมิภาค และทำให้ทรัพยากรในภูมิภาคดีขึ้น ทั้งนี้ Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิก ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค 14 ข้อ ทั้งนี้ ทาง ทช. จะได้เร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ต่อไป นายโสภณ กล่าว