กทม.ตั้งเป้าลุยตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด 'ชุมชน-ตลาด-แคมป์คนงาน' แล้วเสร็จ ก.ค.นี้

กทม.ตั้งเป้าลุยตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด 'ชุมชน-ตลาด-แคมป์คนงาน' แล้วเสร็จ ก.ค.นี้

กทม.สั่งเช็คยอดครูรับฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม ตั้งเป้าลุยตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด "ชุมชน-ตลาด-แคมป์คนงาน"อแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

วันที่ 28 .. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 35/2564  โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานกรณีกระทรวงศึกษาและกทม. กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.. 64 ประกอบกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีกำหนดเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ประสานสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นที่เขต ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกเว้นสถาบันกวดวิชา เพื่อสำรวจจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อรวบรวมแจ้งไปยังสำนักอนามัย ให้จัดสรรและนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเปิดภาคการศึกษา

162219912417

ขณะเดียวกันจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ศบค. กทม.จึงให้สำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ประสานหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในเดือน ..-..2564 ดังนี้

1.ชุมชน จะสุ่มตรวจน้ำลาย ทั้ง 50 เขตๆ ละ 5 ชุมชนๆ ละ 75 ราย กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ..2564 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ เป็นชุมชนที่เคยมีรายงานมีผู้ป่วยในชุมชน  ลักษณะชุมชน เป็น เคหะชุมชน มีความแออัดหนาแน่น หรือลักษณะตึกแถวหรือเป็นชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยในชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อให้สำนักงานเขตแจ้งประสานให้ข้อชุมชน และประสานสำนักการแพทย์จัดการการนำส่งผู้ป่วยเพื่อแยกกักรักษา และการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

2.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้งในตลาดทุกแห่ง จำนวน 486 แห่งกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ..2564 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ จะเน้นการปฏิบัติในตลาดที่มีแรงงานต่างด้าว หรือตลาดที่มีผู้ค้าขายหรือแรงงาน มีที่พักอาศัยในพื้นที่ระบาด หากพบผู้ติดเชื้อในแผงค้าขายในตลาด ให้สำนักงานเขตสั่งปิดตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อล้างปรับปรุงสุขาภิบาล และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด รวมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และให้ประสานสำนักการแพทย์ประสานนำส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่การแยกกักรักษา

3.แคมป์หรือที่พักคนงานก่อสร้าง ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประสานสำนักการโยธา ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้งในบริเวณที่พักทุกแห่ง จำนวน 409 แคมป์ กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน .. 64 รวมทั้งให้สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข สุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อตรวจในแคมป์ก่อสร้างทุกแคมป์ในพื้นที่ โดยเน้นแคมป์ที่มีแรงานมากกว่า 100 ราย โดยสุ่มตรวจแห่งละ 75 ราย หากพบผู้ติดเชื้อหากพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 2 ราย ให้สำนักงานเขตแจ้งประสานให้ข้อมูลชุมชนบริเวณค้างเคียง รวมทั้งให้ ประสานสำนักการแพทย์นำส่งผู้ป่วยเพื่อแยกกักรักษา กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป