ไทยไม่ทนฯ จี้ 'ผบ.ตร.' ลาออกเก้าอี้ ส.ว. หยุดค้ำบัลลังก์นายกฯ

ไทยไม่ทนฯ จี้ 'ผบ.ตร.' ลาออกเก้าอี้ ส.ว. หยุดค้ำบัลลังก์นายกฯ

"ไทยไม่ทนฯ" เดินสายถึง ตร. จี้ "พล.ต.อ.สุวัฒน์" ลาออกเก้าอี้ ส.ว. หยุดค้ำบัลลังก์พล.อ.ประยุทธ์

วันที่ 28 .. นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 พร้อมแนวร่วมผู้กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายวีระ สมความคิด เดินทางมาที่พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือถึงพล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยในหนังสือมีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269(1) () บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ประกอบกับ (4) กำหนดให้มีวาระห้าปีนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา

บัดนี้ สถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต อันเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี ไร้ประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทัศน์ ไม่มีศักยภาพในการบริหารและแก้ไขปัญหาประเทศล้มเหลว กระทั่งประชาชนทุกภาคส่วนขาดความเชื่อมั่น พร้อมกับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกฯรัฐมนตรี โดยหวังจะได้บุคคลใหม่ที่มีความสามารถมาแก้ไขปัญหาของชาติ ทั้งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาบริการประชาชนให้รอดพ้นจากโรคระบาดโควิด-19จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

162217777265

คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของคนทุกภาคส่วนอาชีพ ขอให้ท่านลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เพื่อใช้เวลาทั้งหมดทำหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจทั้งมวลให้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หากท่านอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับมีสมาชิกภาพวุฒิสภาที่มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ก็จะเบียดเบียนเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจอีกทั้งในยามเชื้อโรคร้ายโควิด-19 ระบาดรุนแรง ประชาชนทั่วหัวระแหงยังคอยรับความช่วยเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้ การลาออกของท่านจึงทำให้มีเวลารับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถบัญชาการผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมผนึกกำลัง ไปป้องกันความมั่นคงให้ประชาชนจะได้รอดพ้นจากโรคระบาดโควิด-19

162217774494

คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เชื่อมั่นว่า การลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งของท่านสามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (3) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งท่านจะไม่ตกเป็นที่ครหาทางการเมือง ในการใช้ข้าราชการตำรวจไปค้ำบัลลังก์อำนาจของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งมีที่มาทางการเมืองไม่ชอบธรรม ขัดหลักจริยธรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการลาออกดังกล่าว ย่อมแสดงถึงจุดยืนอันมั่นคงตามหลักประชาธิปไตย และมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าไปคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตนของพลเอกประยุทธ์ ที่สำคัญระบอบประยุทธ์ไม่ได้ให้ความจริงใจ และจริงจังในการปฏิรูปตำรวจซึ่งรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องใหญ่ ต้องเสร็จภายใน 1 ปี แต่จนถึงบัดนี้ รัฐธรรมนูญใช้มากกว่า 4 ปี การปฏิรูปตำรวจก็ยังไปไม่ถึงไหน ดังนั้น หน้าที่หลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต้องกลับมาทำหน้าที่ผลักดันให้การปฏิรูปตำรวจสำเร็จโดยเร็ว

ด้วยเหตุนี้ คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอให้ท่านได้ทำตามที่ประชาชนเรียกร้อง ให้ลาออกจากสมาชิกวุฒิสภา เพราะการลาออกดังกล่าวนั้น จะเป็นส่วนสำคัญให้พลเอกประยุทธ์ ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกฯรัฐมนตรี และหลีกทางให้ผู้มีความสามารถคนใหม่มาเป็นนายกฯรัฐมนตรีนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากหายนะ

1622177757100