รพ.สนาม แคลคอมพ์ วุ่น! แรงงานป่วยโควิด กว่าพัน ประท้วงเหตุไฟดับ 12 ชม.

รพ.สนาม แคลคอมพ์ วุ่น! แรงงานป่วยโควิด กว่าพัน ประท้วงเหตุไฟดับ 12 ชม.

เพชรบุรี วุ่นหนัก เหตุ แรงงานป่วยโควิด-19 กว่า 1,300 คน ในโรงพยาบาลสนาม โรงงานแคลคอมพ์ ก่อม็อบประท้วงเจ้าหน้าที่ หลังเจอปัญหาไฟฟ้าดับนาน 12 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านกว่า 1,300 คน ภายในโรงพยาบาลสนาม ออกมาประท้วงบริเวณด้านหน้าโรงงานแคลคอมพ์ ของ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองส้ม ตำบลสระพังอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในโรงพยาบาลสนามนานกว่า 12 ชั่วโมง 

โดยสาเหตุของไฟดับ เกิดจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินจากที่กำหนด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้ใช้กาต้มน้ำร้อนเพื่อชงเครื่องดื่ม รวมถึงมีการใช้พัดลมจำนวนมาก โดยหลังจากไฟฟ้าดับทำให้อากาศภายในโรงพยาบาลสนามร้อนอบอ้าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมง แต่ไม่มีหน่วยใดแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา กระทั่งเจ้าหน้าที่อำเภอรับทราบเมื่อเวลา 17.00 น.แต่ผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ได้ออกมาประท้วงแล้ว

ทั้งนี้ จนท.ที่เกี่ยวข้องของ อำเภอเขาย้อย ได้เข้าการเจรจาให้กลับเข้าอาคารต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ยังน่าวิตก โดยล่าสุดวันที่ 27 พ.ค. ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 434/2564 (มีผลบังคับใช้ 28 พ.ค. 64) เรื่อง จัดตั้งสถานที่เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มของพนักงานและแรงงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอเขาย้อย

นอกจากนี้อาจจะมีการสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะมีการรับการรักษา ประกอบกับในพื้นที่อำเภอเขาย้อย มีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีแรงงานเกินกว่า 500 คน จำนวน 6 โรงงาน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มิให้กระจายเป็นวงกว้างในกลุ่มของพนักงานและแรงงาน ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามแนวทางการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งสถานที่กักกันผู้ส้มผัสเสี่ยงสูง

จึงออกคำสั่ง ดังนี้

1. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย สาธารณสุขอำเภอเขาย้อยในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีจำนวนแรงงาน 500 คนขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย

หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.1หากพบผู้ติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการโรงานอุตสาหกรรม น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด ให้แยกดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้นำผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาพยาบาล ณ สถานที่ที่ราชการกำหนด โดยทันที
(2) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย

1.2หากพบผู้ติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของพนักงานทั้งหมด ให้แยกดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้นำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานกักกันในโรงงาน หรือสถานที่ ที่ราชการกำหนด โดยทันที
(2) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจ ทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือ สิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย

2. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยทันที เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ และสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย ร่วมบูรณาการกับทหารในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติการในการเข้าตรวจคัดกรองหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย

4. ขอให้สถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 812/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

162213276390