จี้โรงงานคุมเข้มโควิด-19 ประเมินผ่านแพลตฟอร์ม 'Thai Stop COVID Plus'

จี้โรงงานคุมเข้มโควิด-19 ประเมินผ่านแพลตฟอร์ม 'Thai Stop COVID Plus'

กรมอนามัย จี้โรงงานคุมเข้มโควิด-19 ประเมินผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID Plus" พนักงานประเมินผ่าน "ไทยเซฟไทย"

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้พบมีการกระจายไปยังสถานประกอบกิจการต่าง ๆ รวมทั้งในโรงงานแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน ขึ้นไป มีความหนาแน่นของคนมากกว่า 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มีแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานที่มาจากพื้นที่สูง รวมถึงยังพบการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุและความเสี่ยงที่พนักงานอาจจะนำเชื้อเข้ามาในโรงงานได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด หรืออาคารเป็นระบบปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และค่อนข้างแออัด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ทุกสถานประกอบการประเภทโรงงานจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประเมินสถานประกอบการให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และในส่วนของพนักงานที่มาปฏิบัติงานต้องมีการคัดกรองก่อนเข้าทำงาน ในระดับเข้มข้นโดยให้พนักงานประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สู่เพื่อนร่วมงานก่อนเข้ามาทำงานทุกวัน ลดความแออัดหรือความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ทำงานให้โล่งมีการระบายอากาศที่ดี ส่วนผู้ปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการผิดปกติทางผิวหนัง ไอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์

           

“สำหรับสถานที่พักพนักงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พักให้ได้มาตรฐาน หากมีรถรับ-ส่งพนักงาน ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ ส่วนโรงอาหารให้มีการกำหนดเส้นทางการเดิน รวมถึง จุดนั่ง ยืน เดิน หรือรอพักให้ชัดเจน แยกสำรับอาหารหรือจัดเป็นชุดเดียว รวมทั้งใช้แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อมของส่วนบุคคลเพื่อลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในช่วงนี้ห้ามมีการเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัด” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว