คลัสเตอร์ 'แคลคอมพ์' ติดโควิด 682 จากรุกตรวจ 3,000 คน ปิดโรงงานกักพนง.ห้ามออก

คลัสเตอร์ "แคลคอมพ์" ติดโควิด 682 ราย จากรุกตรวจ 3,000 คน สมัครใจขอปิดโรงงานตัวเอง 14 วัน ดูแลพนักงานถูกกักตัวห้ามออก

นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยวานนี้ 20 พ.ค. 2564 ตรวจเชิงรุกไปกว่า 3,000 คน มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงาน 682 ราย

ทั้งนี้ มีการปิดโรงงานแล้วทุกอาคารในส่วนของแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,600 คนให้กักตัวอยู่ภายในโรงงาน พร้อมมีอาหารให้รับประทานครบ 3 มื้อ ส่วนแรงงานที่อยู่หอพักด้านนอก ก็จะกักตัวหรือ seal ให้อยู่แต่ในที่พัก โดยโรงงานดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอาหาร 3 มื้อเช่นกัน

162156158263

เปิดคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 790/2564เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีคำสั่งที่ 784/2564ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ห้ามบุคคลเข้าไปหรือออกจากอาคารสถานที่เป็นการชั่วคราวและจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น

จังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานผลการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และต่อมาทางบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์หยุดกิจการสถานประกอบการโรงงาน ของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเขาย้อย
และอำเภออื่น ๆ

จึงอาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 22 มาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 และข้อ 8 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)ลงวันที่ 25ธันวาคม พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 89/พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 784 /2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

และออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

สำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอให้ดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14วัน

ข้อ 2 เนื่องจากพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย เป็นพื้นที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันมีให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น

จึงห้ามแรงงานชาวไทยหรือแรงงานต่างด้าว ของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว

เว้นแต่ ได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็ม เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังบุคคลอื่นอีก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

ข้อ 3 ให้อำเภอเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย และเทศบาลตำบลเขาย้อย ดำเนินการ กำหนดและจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

และรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบมอบหมายให้อำเภอเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย และเทศบาลตำบลเขาย้อย

ร่วมบูรณาการกับทหารในพื้นที่ จัดประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมายในพื้นที่ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจ คัดกรองดังกล่าว และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยหรือผู้ที่ผู้กำกับมอบหมาย เป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว

ข้อ 4ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามข้อ 3 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

ข้อ 5 ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ดังนี้

(1) อาคารโรงงานที่ 11 (Factory 11) ของบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(2) อาคารโรงงานที่ 12 (Factory 12) ของบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าว

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ข้อ 6 กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีดังต่อไปนี้

(1) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย และเทศบาลตำบลเขาย้อย ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็มทุกคน

หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ

(2) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์ หากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ใด ให้รีบรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยทันที

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ดำเนินการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารจัดเลี้ยง

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน
เอง กันตนเอง จากการรับเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังบุคคลอื่นอีก

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้ใช้สิทธิโต้แย้งได้ตามความมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามข้อกำหนดตาความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1 )

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

162156019797

162156025891

162156024688

162156022459