‘Forest for Life’ เมื่อธุรกิจชวนชุมชนฝ่าวิกฤติ ‘สังคม-สิ่งแวดล้อม’ รอดไปด้วยกัน

‘Forest for Life’ เมื่อธุรกิจชวนชุมชนฝ่าวิกฤติ ‘สังคม-สิ่งแวดล้อม’ รอดไปด้วยกัน

โครงการ "Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต" มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบแรกให้มีรายได้ อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม มาถึงตอนนี้โครงการได้ดำเนินการครบวงจรแล้ว โดยมอบกล้าไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว 1,000,000 ต้น  

โครงการ "Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต" เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รอบแรก ซึ่งทำงานควบคู่กันกับโครงการ The Forestias ของ MQDC ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นเมื่อเกิดการระบาดโควิด 19 ในรอบแรกเมื่อปี 2563 ประชาชนได้มีการตกงานจำนวนมาก ทางโครงการจึงได้ร่วมกับพันธมิตร อันได้แก่ กรมป่าไม้ มูลนิธิพุทธรักษา และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network ขึ้นโดยมีแนวคิดของโครงการคือ มอบกล้าไม้ไปให้ชุมชนดูแล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา มอบเงินทุนให้ชุมชนระหว่างการดูแลอภิบาลกล้าไม้เป็นเวลาประมาณ 90 วัน

โดยมีเงื่อนไขว่า ชุมชนที่เข้าร่วมต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้และไม่ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐ โดยร่วมกันจัดหาพื้นที่วางกล้าไม้ ประมาณ 10-20 ตารางเมตร สำหรับดูแลกล้าไม้ อาทิเช่น ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ชิงชัน แคนา พะยูง และ พืชสวนครัวที่ดูแลง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสะดวกในการดูแลมีศัตรูพืชน้อย สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีเหลือพอชุมชนสามารถนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

จวบจนวันนี้ได้มาถึงเวลาที่ครบวงจรตามวัตถุประสงค์แล้ว สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่างๆ ในชุมชน โดยได้สร้างรายได้ให้กับ 1,000 ครอบครัว และได้มีการมอบกล้าไม้ที่นำกลับมาจากการดูแลของครัวเรือนในชุมชนต่างๆ ไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียว และล่าสุดได้ปิดโครงการในรอบนี้ โดยการมอบกล้าไม้จำนวน 300,000 ต้นให้กับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปลูกตามสวนสาธารณะต่างๆ

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ The Forestias by MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า การที่เราได้จัดทำโครงการ "Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต" และดำเนินงานมาจนสำเร็จตามเป้าหมาย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ขยายแนวคิดในการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ออกไปสู่สาธารณะมากขึ้น ต้นไม้ที่เหลือจากการบริจาคแล้ว เราจะนำมาปลูกต่อไปในป่าของโครงการ The Forestias by MQDC ที่บางนากิโลเมตรที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นป่าที่แท้จริงที่อยู่ใจกลางเมือง

162096914492

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า มูลนิธิพุทธรักษา และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network ได้ร่วมสรรหา และได้ทยอยคัดเลือกชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการ จนถึงจบโครงการรวมทั้งหมด 27 ชุมชน หรือ 1,000 ครอบครัว เพื่อดูแลต้นกล้าประมาณ 1,000,000 ต้น และได้มอบเงินช่วยเหลือตอบแทนการดูแลกล้าไม้แก่ชุมชนตามงบประมาณที่ตั้งไว้คือ ครอบครัวละ 15,000 บาท รวมจำนวน 15 ล้านบาท และได้ช่วยสนับสนุนค่าต้นกล้าแก่ชุมชนที่มีอาชีพเพาะกล้าไม้ในพื้นที่ๆ ได้เข้าไปทำโครงการ ประมาณ 10 ล้านบาท รวม 25 ล้านบาท

"ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่โครงการนี้มุ่งเพิ่มทักษะอาชีพเกี่ยวกับกล้าไม้ อบรมโดยครูป่าไม้จากกรมป่าไม้และเสริมด้วยปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น มุ่งให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในระยะสั้น ในระยะยาว มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย เราได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน โดยชุมชนมีความพอใจในการได้ร่วมดูแลต้นไม้และได้รับรายได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าดำรงชีพ และบางครอบครัวได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและในชุมชนกลับคืนมา บางแห่งก็มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้ในระยะยาว"

เนื่องจากโครงการ Forest for Life เป็นโครงการที่ได้ผลทั้งด้านการสร้างจิตสำนึกในการรักต้นไม้ การสร้างรายได้ให้ครอบครัวที่เดือดร้อน การสร้างความสามัคคีในชุมชน และสร้างพื้นที่สีเขียว การปิดโครงการในครั้งนี้จึงเป็นเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโควิดรอบแรก แต่ในอนาคตโครงการนี้จะยังมีต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมีแนวคิดที่หมาะสมสอดคล้องกัน 

162097059186

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและข้อมูลโครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิต” ได้ที่ Facebook : MQDC – The Forestias 

 

เกี่ยวกับ "THE FORESTIAS - เดอะ ฟอเรสเทียส์"

"THE FORESTIAS - เดอะ ฟอเรสเทียส์" โครงการที่นำเสนอแนวคิดในรูปแบบ Enchanted Community District in The Forest ภายใต้สโลแกน Imagine Happiness โดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกของโลกที่ธรรมชาติ สัตว์ และมนุษย์ จะสามารถอาศัยอยู่รวมกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเอื้อประโยขน์ต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งให้ทุกเจเนอเรชั่นสามารถอยู่และร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนบนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ จะเป็น "Happy Living Community for Intergeneration" ด้วยการรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในนัยยะสำคัญเพื่อลดทอนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจในทุกมิติ ทั้งบริบทของธรรมชาติ การผสานนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผนออกแบบโครงการฯ ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงการมอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ด้วยการปลูกผืนป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้คืนกลับมาใหม่

โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่กว่า 398 ไร่ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ โรงแรมบูธีคระดับ 6 ดาว คอมมิวนิตี้ & แฟมิลี่เซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์สไตล์วินเทจ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน เนอร์สเซอรี่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และอาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับชุมชน พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์

เกี่ยวกับมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ โดยมูลนิธิมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งบ่มเพาะความมีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธรณกุศลในปี พ.ศ. 2552 และได้ขยายการช่วยเหลือไปทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนของผู้ก่อตั้งและบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกทั้งมูลนิธิยังมอบทุนการศึกษาและให้การดูแลเด็กนักเรียนจำนวน 6,000 คน ให้ได้รับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี และยังตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยรวมถึงการฝึกวิชาชีพให้กับเด็กที่ขาดโอกาส นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้ริเริ่มโครงการ Art4Worth ด้วยการจัดการเรียนการสอนศิลปะโดยศิลปินจิตอาสาให้แก่เด็กๆ ในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย

  162097036123

เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม  

การประยุกต์ปรัชญา "นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน" MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

1620970483100

162096990894

  162097055847