BAM รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

BAM รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

BAM ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

       บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BAM รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS      จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

       ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ตามแนวคิด         “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน”

        โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)