ผู้ถือหุ้น TMB ไฟเขียวชื่อ "ธนาคารทหารไทยธนชาต"

ผู้ถือหุ้น TMB ไฟเขียวชื่อ "ธนาคารทหารไทยธนชาต"

ผู้ถือหุ้น "ทีเอ็มบี" ไฟเขียวชื่อใหม่ "ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)" เล็งเปลี่ยนชื่อย่อหุ้นเป็น TTB พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.045 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 4.3 พันล้าน เพิ่มทุน 305 ล้านหุ้นให้ผู้บริหารพนักงาน-แบงก์ธนชาต

นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 เม.ย.2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคาร โดยแก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น "ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)" และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น "TMBThanachart Bank Public Company Limited" ขระที่ธนาคารมีแผนจะเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก "TMB" เป็น "TTB" ต่อไป

พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท โดยคิดจากจำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 96,409,416,880 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,338,423,759.60 บาท โดยธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เม.ย. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท