ตลท.ประกาศ IFECเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่1 มีผล16 เม.ย.

ตลท.ประกาศ IFECเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่1 มีผล16 เม.ย.

ตลท.ประกาศIFECเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่1 มีผล16 เม.ย. เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเงินงบการเงิน ปี 59 -62 รวมถึงส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ พร้อมให้แจ้งทางเลือกแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายใน17 พ.ค.64

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ประกาศให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (IFEC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ต่อมาเมื่อ วันที่ 1 และ 2 เม.ย. 2564 IFEC ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2560 งบการเงินประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งงบการเงินประจำปี 2559 ที่บริษัทได้เคยนำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้า ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินทั้ง 4 ฉบับ

อีกทั้งงบการเงินประจำปี 2560 ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์จำนวน 1,298 ล้านบาท 2,117 ล้านบาท และ 2,975 ล้านบาท ตามลำดับนั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน1ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ IFEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมอีก 2 เหตุคือ(1) กรณีผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และ (2) กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏ ส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยขอประกาศให้ทราบดังนี้

1. IFEC เป็นบริษัทที่มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตามเหตุข้างต้น ตั้งแต่วันที่16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
2. ให้ IFEC แจ้งทางเลือกของบริษัทว่า จะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการหรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว โดยให้บริษัทเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 17 พ.ค.2564
3. ภายหลังจากที่ IFEC แจ้งทางเลือกตามข้อ 2. แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เนื่องจากได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แล้วระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค.2562
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่1, NC ระยะที่2 และ NC ระยะที่3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ IFEC พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของ IFEC ต่อไป


หมายเหตุ ปัจจุบัน IFEC ยังไม่นำส่งงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1ปี 2560 ถึงไตรมาสที่3 ปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2563