รพ.ขอนแก่น พัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ

รพ.ขอนแก่น พัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ

โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพและการบริการด้านสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน ล่าสุด โรงพยาบาลขอนแก่นได้พัฒนาห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ พร้อม "ระบบคิวอัจฉริยะ" (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รองรับผู้ป่วยนอก วันละเกือบ 4,000 ราย โดยเฉพาะช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาถึง 10 รายการ ได้รับยาที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน ภายใต้การกำกับและควบคุมคุณภาพตามหลักมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

สำหรับขั้นตอนการจ่ายยาด้วยระบบ "I-Smart Pharmacy KKH" เริ่มต้นจากผู้ป่วยยื่นใบสั่งยาพร้อมรับหมายเลขประจำตัวรับยา เจ้าหน้าที่จะบันทึกคำสั่งการใช้ยาและลงทะเบียนตะกร้ายากับใบสั่งยาโดยใช้การสแกน QR Code ส่งตะกร้ายาไปยังสถานีจัดยาด้วยระบบสายพาน โดยมีระบบไฟ LED นำทางและจอภาพแสดงผล ส่วนตู้ยาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น จะปิดล็อกตลอดเวลา ช่องยาจะเปิดเมื่อสแกนใบสั่งยาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงยาได้เท่านั้น ช่วยเพิ่มความถูกต้อง รัดกุม และความปลอดภัยในการจัดยา

161743691762

นอกจากนี้ ยังใช้หุ่นยนต์นับเม็ดยาช่วยจัดยาให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้ป่วยต้องได้รับ และมีเภสัชกรตรวจสอบยาและซองยาร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลที่แสดงลักษณะเม็ดยา ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จากนั้นส่งให้หุ่นยนต์จ่ายตะกร้ายาอัตโนมัติตามลำดับไปยังจุดจ่ายยา ซึ่งจะมีเภสัชกรตรวจสอบยาอีกครั้ง ก่อนจ่ายยาและแนะนำการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วย หากผู้ป่วยไม่รอรับยามีระบบการพักตะกร้าที่สามารถกลับมาค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง ส่วนผู้ป่วยสามารถตรวจสอบลำดับคิวและสถานะการจัด-จ่ายยา ผ่านหน้าบริเวณหน้าห้องจ่ายยา หรือจอแสดงผลสถานะขนาดใหญ่บริเวณจุดนั่งรอ หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านตู้ Kiosk

"ระบบจ่ายยา I-Smart Pharmacy KKH โรงพยาบาลขอนแก่นเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป ถือเป็นการพัฒนาและก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข" นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว