'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ "พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

161719420385

วันนี้ (31 มี.ค. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร

161719423813

วันที่ 31 มีนาคม ถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม โอกาสนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับเสด็จ ในเวลา 16.00 น. โดยวันเดียวกันนี้เมื่อเวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครถวายราชสักการะพระมหาเจษฎาราชเจ้าด้วย

161719233338

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุลาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ด้วยพระปรีชาสามารถในหลายด้านจึงทรงได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ อาทิ ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตำรวจและการว่าความฎีกาต่างๆ ซึ่งนับเป็นราชการที่สำคัญมากในขณะนั้น ต่อมาได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2367

161719231151

ในรัชสมัยของพระองค์ถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาศึกสงครามและปัญหาการคุมคามจากชาติตะวันตก ซึ่งทรงนำพาบ้านเมืองให้ผ่านพ้นมาได้อย่างปลอดภัย และด้วยพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะด้านการพาณิชย์ที่ทรงเชี่ยวชาญด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ในเวลานั้นสภาพเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีความมั่นคง จึงทรงจัดตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากร ส่งผลให้มีรายได้แผ่นดินและเงินเหลือจ่ายในพระคลังจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งในพระนครและหัวเมืองหลายแห่ง 

161719249036

รวมทั้งยังโปรดให้นำตำรายา กวีนิพนธ์ ตำราแพทย์โบราณที่เป็นภูมิปัญญาของไทยจารึกบนแผ่นศิลาตามอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อพ.ศ.2554 นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

161719234156

161719235121

161719453394

161719452630