พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 'พระราชภาวนาวิกรม' วัดหนองป่าพง เป็น 'พระเทพวชิรญาณ'

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 'พระราชภาวนาวิกรม' วัดหนองป่าพง เป็น 'พระเทพวชิรญาณ'

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชภาวนาวิกรม" วัดหนองป่าพง เป็น "พระเทพวชิรญาณ"

วันที่ 31 มี.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

 

พระราชภาวนาวิกรม เป็น พระเทพวชิรญาณ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์